Ders İçerikleri

GÜZ DÖNEMİ  DERS İÇERİKLERİ 

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Temel Kavramlar

 

2

Osmanlı Devleti’nin Gerileme Nedenleri

 

3

Osmanlı Devleti Ve Osmanlı’da Yenileşme Hareketleri (Giriş)

 

4

Genç Osmanlılar, Meşrutiyet,  İttihat Ve Terakki

 

5

Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp Ve Balkan Savaşları

 

6

I. Dünya Savaşı: Savaşın Sebepleri, Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler (Çanakkale vd.), Gizli Antlaşmalar

 

7

I. Dünya Savaşı’nı sonlandıran antlaşmalar ve Savaşın Sonuçları

 

8

Mondros Mütarekesi Ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması, ilk işgaller

 

9

Cemiyetler, Kuvay–ı Milliye

 

10

Kongreler: Bölgesel Kongreler, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi

 

11

Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ve Misak-ı Milli

 

12

TBMM’nin Açılması, I. TBMM’nin özellikleri

 

13

Milli Mücadelede Cepheler: Doğu, Güney Cepheleri

 

14

Milli Mücadelede Cepheler: Batı Cephesi

 

15

Mudanya Mütarekesi Ve Lozan Antlaşması

 

 

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

Haftalara Göre Ders Konuları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması)

 

2

Çok Partili hayata geçiş denemeleri: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü

 

3

Çok Partili hayata geçiş denemeleri Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları

 

4

Anayasal hareketler:1921, 1924 Anayasaları, Hukuk alanındaki gelişmeler

 

5

 

Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar

 

6

Sosyal alanda yapılan İnkılâplar

 

7

İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı

 

8

Atatürk dönemi Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri)

 

9

Atatürk dönemi  Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri)

 

10

Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık)

 

11

Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık)

 

12

Atatürk Sonrası Türkiye: İnönü Dönemi İç ve Dış gelişmeler

 

13

Atatürk Sonrası Türkiye: İnönü Dönemi İç ve Dış gelişmeler

 

14

Atatürk Sonrası Türkiye: İnönü Dönemi İç ve Dış gelişmeler

 

15

Değerlendirme