Ders İçerikleri

 • Ders İçerikleri
 • Ders İçerikleri

  GÜZ DÖNEMİ  DERS İÇERİKLERİ 

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Temel Kavramlar

   

  2

  Osmanlı Devleti’nin Gerileme Nedenleri

   

  3

  Osmanlı Devleti Ve Osmanlı’da Yenileşme Hareketleri (Giriş)

   

  4

  Genç Osmanlılar, Meşrutiyet,  İttihat Ve Terakki

   

  5

  Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp Ve Balkan Savaşları

   

  6

  I. Dünya Savaşı: Savaşın Sebepleri, Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler (Çanakkale vd.), Gizli Antlaşmalar

   

  7

  I. Dünya Savaşı’nı sonlandıran antlaşmalar ve Savaşın Sonuçları

   

  8

  Mondros Mütarekesi Ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması, ilk işgaller

   

  9

  Cemiyetler, Kuvay–ı Milliye

   

  10

  Kongreler: Bölgesel Kongreler, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi

   

  11

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ve Misak-ı Milli

   

  12

  TBMM’nin Açılması, I. TBMM’nin özellikleri

   

  13

  Milli Mücadelede Cepheler: Doğu, Güney Cepheleri

   

  14

  Milli Mücadelede Cepheler: Batı Cephesi

   

  15

  Mudanya Mütarekesi Ve Lozan Antlaşması

   

   

  BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

   

  Haftalara Göre Ders Konuları

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması)

   

  2

  Çok Partili hayata geçiş denemeleri: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü

   

  3

  Çok Partili hayata geçiş denemeleri Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları

   

  4

  Anayasal hareketler:1921, 1924 Anayasaları, Hukuk alanındaki gelişmeler

   

  5

   

  Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar

   

  6

  Sosyal alanda yapılan İnkılâplar

   

  7

  İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı

   

  8

  Atatürk dönemi Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri)

   

  9

  Atatürk dönemi  Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri)

   

  10

  Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık)

   

  11

  Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık)

   

  12

  Atatürk Sonrası Türkiye: İnönü Dönemi İç ve Dış gelişmeler

   

  13

  Atatürk Sonrası Türkiye: İnönü Dönemi İç ve Dış gelişmeler

   

  14

  Atatürk Sonrası Türkiye: İnönü Dönemi İç ve Dış gelişmeler

   

  15

  Değerlendirme

   

   

   

  Eski Site